Interesse om in te schrijven?


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Dank voor de aanvraag van het inschrijfformulier


In de missie van De Zonnewijzer staat beschreven: “Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, mits zij onze identiteit en missie/visie respecteren en wij voldoende kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.” (Schoolondernemingsplan 2015-2019, p.7)

 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar door bij de directie. Daarbij maken wij een onderscheid tussen kinderen jonger dan 4 jaar en ouder dan 4 jaar. Om een zorgvuldige afweging te maken , over het al dan niet aannemen van kinderen, zullen voorafgaand aan aanname een aantal stappen doorlopen worden.

 

Voordat een kind aangemeld kan worden op De Zonnewijzer vindt er een eerste gesprek met de directie plaats. Er is dan gelegenheid om nader kennis te maken. De visie/ missie en werkwijze van de school zullen besproken worden en verwachtingen over en weer worden uitgesproken. Indien ouders/ verzorgers de identiteit van de school respecteren wordt overgegaan tot de aanmeldingsprocedure zoals hieronder beschreven.

 

Aanmelding van kinderen jonger dan 4 jaar

De Wet op het Primair Onderwijs stelt dat aanmelding van kinderen voor toelating op een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Daarbij worden de volgende stappen genomen:

 • Een kind moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aangemeld worden. De school heeft op basis van de wet namelijk 6 weken de tijd om een passende plek te bieden. Deze termijn kan één keer met 4 weken worden verlengd.
 • Aanmelding gebeurt, na het eerder genoemde kennismakingsgesprek, door het invullen en inleveren van het inschrijfformulier in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs van het kind. Als ouders/ verzorgers denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven zij dat bij de aanmelding direct aan de school door.
 • De Zonnewijzer neemt de aanvraag in behandeling en onderzoekt of de school zelf een passend aanbod kan bieden Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
 1. de (on)mogelijkheden van het kind;
 2. de (on)mogelijkheden van de school;
 3. de wensen van de ouders. 
 • De school neemt contact op met de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf en zal waar mogelijk om een overdracht vragen en/ of een observatie uitvoeren (door bij voorkeur de intern begeleider).
 • Als plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, mag de school weigeren om het kind toe te laten. De school moet dan een andere school vinden die het kind kan toelaten. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 • Als de school van mening is dat zij een passend aanbod kan bieden zullen ouders daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht en wordt het kind uitgenodigd om 5 ochtenden mee te draaien in de nieuwe groep. De betreffende groepsleerkracht zorgt voor de uitnodiging voor het kind en maakt de afspraken met de ouders. 
 • In de eerste weken dat het kind de school bezoekt vindt er een intake plaats met de intern begeleider.

 

Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in. Het kind wordt op de lijst met vooraanmeldingen geplaatst voorzien van datum en tijd van aanmelding. De directeur van de school neemt ongeveer 3 maanden voordat een kind 4 jaar wordt, contact op met de ouders voor een kennismakings-/ intakegesprek. Bij voorkeur is het kind hierbij aanwezig.

 

Aanmeldingen van kinderen ouder dan 4 jaar

Het kan voorkomen dat ouders/ verzorgers gedurende de basisschoollooptijd van hun kind(eren) van school willen wisselen. Indien er sprake is van een mogelijke wisseling naar De Zonnewijzer worden de volgende stappen genomen:

 • Er vindt bij voorkeur minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum een kennismakingsgesprek/ intakegesprek (waarbij gevraagd wordt naar de onderwijsbehoeften van het kind) met de directie plaats. Als ouders/ verzorgers denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven zij dat bij de aanmelding direct aan de school door.

De onderstaande stappen worden pas ondernomen wanneer er mogelijk een plek beschikbaar is. De school heeft hiervoor een termijn van 10 weken. Indien de betreffende groep vol zit, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst (zie Wachtlijst)

 • De Zonnewijzer neemt de aanvraag in behandeling en onderzoekt of de school een passend aanbod kan bieden Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol: o
 1. de (on)mogelijkheden van het kind;
 2. de (on)mogelijkheden van de school;
 3. o de wensen van de ouders.
 • De intern begeleider neemt contact op met de huidige school van het kind i.v.m. informatieoverdracht.
 • Er worden één of meerder wendagen gepland op De Zonnewijzer, waarbij het kind meedraait in de groep en waarbij enkele lees-, spelling- en rekentoetsen worden afgenomen. 
 • Als plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, mag de school weigeren om het kind toe te laten. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 • Als de school van mening is dat er een passend aanbod geboden kan worden zullen ouders daarvan op de hoogte worden gebracht. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven op de huidige school van het kind.
 • In overleg met de ouders wordt een ‘eerste schooldag’ afgesproken.
 • De Zonnewijzer en huidige school dragen zorg voor een digitale uitwisseling van het leerlingdossier.

Wachtlijst

Voor volgend schooljaar (2024-2025) is er een wachtlijst voor de groepen 4,5 en 6.

Het kan voorkomen dat één of meerdere groepen vol zit (meer dan 30 leerlingen in een groep). 

Indien er sprake is van een volle groep wordt een wachtlijst opgesteld. Op de wachtlijst worden de volgende zaken vermeld: naam van het kind, geboortedatum van het kind, broertjes/zusjes die op De Zonnewijzer geplaatst zijn, datum en tijd van aanmelding. Wanneer er een plek beschikbaar komt in de groep waarvoor een wachtlijst bestaat, hanteren wij een volgorde van plaatsing, mits de school een passend aanbod kan bieden: Plaatsing op volgorde van:

 1. broertjes/ zusjes op De Zonnewijzer 
 2. kinderen van de lijst vooraanmeldingen 
 3. datum en tijd van aanmelding

Gedurende de hele aanmeldingsprocedure worden de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op Passend Onderwijs en de Wet op gelijke behandeling in achtgenomen. Dit aannamebeleid is ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad van De Zonnewijzer voorgelegd in juni 2016.